Fréttir & tilkynningar

Sparisjóður Mýrasýslu kaupir Sparisjóð Siglufjarðar

Aðalfundur Sparisjóðs Siglufjarðar var haldinn 25. febrúar s.l. og þar var samþykkt að taka tilboði Sparisjóðs Mýrasýslu í Borgarnesi um kaup á öllu stofnfé Sparisjóðs Siglufjarðar. Fyrir átti Sparisjóður Mýrasýslu um 40% stofnfjár í Sparisjóði Siglufjarðar en Sparisjóður Mýrasýslu greiðir stofnfjáreigendum um 50 milljónir króna fyrir þau 60% sem eftir stóðu.Kaupin voru samþykkt með fyrirvara um samþykki Fjármálaeftirlitisins og er búist við að málið verði afgreitt á næstu dögum.Sparisjóður Siglufjarðar var stofnaður 1873 og fagnar því 130 ára afmæli sínu um þessar mundir. Hjá sjóðnum starfa 23 en þar af starfa 15 manns við skráningu iðgjalda, og tengd verkefni, fyrir lífeyrissjóði og er stærsti viðskiptavinurinn Kaupþing.Að sögn Ólafs Jónssonar, sparisjóðsstjóra Sparisjóðs Siglufjarðar, hefur reksturinn ekki gengið sem skyldi að undanförnu og í fyrra var 105,8 milljóna króna tap á resktrinum. „Tapið er tilkomið vegna mikilla afskrifta en almennur rekstur hefur gengið mjög vel. Með sameiningu við Sparisjóð Mýrasýslu er verið að styrkja starfsemi Sparisjóðs Siglufjarðar þar sem sterkur bakhjarl kemur að rekstrinum,“ sagði Ólafur í samtali við local.is.Upphaflega voru 58 stofnfjáreigendur í Sparisjóði Siglufjarðar og var Sparisjóður Mýrasýslu þar á meðal með stóran hlut en heimamenn á Siglufirði eiga innan við 20% stofnfjár.Að sögn Ólafs verður engin breyting á starfsmannahaldi hjá Sparisjóði Siglufjarðar og verður sparisjóðurinn rekinn í óbreyttri mynd. Frétt af www.local.is
Lesa meira

Skelfiskbáturinn Fossá á veiðum í Siglufirði

Skelfiskbáturinn Fossá frá Þórshöfn var á veiðum í Siglufirði um helgina og tókust þessar "tilraunaveiðar" vel að sögn skipverja. Ríflega 100 tonn af skel veiddust í tveimur veiðiferðum og er það fullfermi. Á meðfylgjandi mynd má sjá Fossá á veiðum sl. laugardag en mikið fuglalíf er nú á þeim stað sem togveiðar skipsins fóru fram.
Lesa meira

Fjárveitingar og framkvæmdir við Siglufjarðarhöfn 2003

Á fundi Hafnarstjórnar Siglufjarðar þann 11. febrúar s.l. voru kynntar fjárveitingar Siglingastofnunar til nýframkvæmda við Siglufjarðarhöfn á árinu 2003.Veittar eru 20,5 millj. króna til framkvæmda sem skiptast þannig að 8,3 millj. króna fara í 40 m viðlegubryggju við vesturkant í smábátahöfninni, 1,2 millj. króna í dýpkun í smábátahöfninni, 9,8 millj. króna í Roaldsbryggju við Síldarminjasafn auk 1,2 millj. króna sem fara í uppgjör vegna eldri verkefna. Heildarframkvæmdakostnaður er áætlaður 31,8 millj. króna og hlutur Hafnarsjóðs Siglufjarðar 11,3 millj. króna. Hafnarstjórn Siglufjarðar hefur farið yfir gögnin og samþykkt áætlun um framkvæmdir.
Lesa meira

Samningur Siglufjarðarkaupstaðar og INVEST um atvinnuráðgjafa.

Gert er ráð fyrir að samningur á milli Siglufjarðarkaupstaðar og INVEST, Iðnþróunarfélags Norðurlands vestra, um ráðningu atvinnuráðgjafa til Siglufjarðar verði undirritaður á næstu dögum.Verkefni ráðgjafans felast í allri almennri atvinnuráðgjöf og aðstoð við fyrirtæki, einstaklinga og stofnanir auk þess sem hann mun vinna að atvinnuþróunarverkefnum fyrir Siglufjörð og á svæði INVEST. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf sem gefur ómetanlega innsýn í atvinnumál landsbyggðarinnar.Starfmaður verður ráðinn af INVEST og er þegar búið að auglýsa stöðuna lausa til umsóknar. Gerð er krafa um að umsækjendur hafi menntun eða reynslu af viðskiptum og rekstri, hafi innsæi og áhuga á atvinnulífi á landsbyggðinni og hafi frumkvæði í starfi. Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar n.k. en frekari upplýsingar veitir Baldur Valgeirsson framkvæmdastjóri hjá INVEST. (balval@inv.is)Umsóknir um starfið óskast sendar til Iðnþróunarfélags Norðurlands vestra, Þverbraut 1, 540 Blönduósi, merktar "Atvinnuráðgjafi - Siglufirði".
Lesa meira

Fjárhagsáætlun 2003

Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 30. janúar s.l. fjárhagsáætlun fyrir árið 2003 og þriggja ára áætlun áranna 2004 - 2006. Ég mun nú greina frá því hvernig fjárhagsáætlun ársins 2003 lítur út en ekki fjalla um þriggja ára áætlun að þessu sinni. Áætlun ársins og þriggja ára áætlun er hægt að nálgast á bæjarskrifstofum ef áhugi er fyrir því að kynna sér efni þeirra nánar auk þess sem helstu tölur eru birtar á heimasíðu Siglufjarðarkaupstaðar. Ég mun í þessum pistli stikla á stóru og setja tölur fram í töflum og myndrænt jafnhliða umfjölluninni því oft áttar fólk sig betur á málum þegar þau eru þannig sett fram. Breyting á framsetningu ársreikninga og áætlana. Miklar breytingar eru orðnar á framsetningu ársreiknings og bókhalds sveitarfélaga frá því sem áður var. Starfsemi sveitarfélaga er nú skipt upp í tvo aðskilda hluta, A og B hluta. A hlutinn felur í sér alla þá starfsemi sem eingöngu er kostuð af skatttekjum en B hlutinn heldur utan um starfsemi fyrirtækja bæjarins sem rekin eru fyrir þjónustutekjur og eiga með réttu að standa undir rekstrinum. Þar er um að ræða Fráveitu, Vatnsveitu, Hafnarsjóð og Íbúðasjóð. A hlutinn er í raun gamli bæjarsjóðurinn sem nú er skipt upp í þrjú svið, Aðalsjóð, Eignasjóð og Þjónustustöð. Aðalsjóður rekur alla þjónustustarfsemi bæjarins ef frá er talin áhaldahús og vélamiðstöð samkvæmt eldri framsetningu. Eignasjóður eignast og rekur allar eignir bæjarins með því í upphafi að kaupa þær af Aðalsjóði, s.s. skólahúsnæði, íþróttahús og sundlaug og leikskóla svo eitthvað sé nefnt og leigir þær síðan viðkomandi stofnunum innan Aðalsjóðs. Þjónustustöð tekur síðan við hlutverki áhaldahúss og vélamiðstöðvar. Eftirfarandi tafla sýnir rekstrar- og framkvæmdayfirlit sjóða bæjarins fyrir árið 2003 og fyrirhugaðar fjárfestingar á árinu: Eins og sést í töflunni er gert ráð fyrir að skatttekjur verði samtals 427,5 millj. króna sem skiptist þannig að útsvarstekjur eru stærstur hluti teknanna eða 291,5 millj. króna, fasteignaskattar 36,3 millj. króna og framlög úr Jöfnunarsjóði 85 millj. króna. Með nýjum bókhaldsbreytingum færast jafnframt undir þennan lið tekjur af lóðarleigu að fjárhæð 14,7 millj. króna en þessar tekjur færðust áður á málaflokkinn Fasteignir sem með tilkomu Eignasjóðs er ekki notaður lengur. Rekstur málaflokka. Þegar rekstur málaflokka innan Aðalsjóðs er skoðaður má sjá að fræðslumál taka mest til sín eða tæp 50% skatttekna. Þar á eftir koma æskulýðs- og íþróttamál en í þau fara 13,8% skatttekna. Eftir breytingar á framsetningu fjárhagsáætlana og ársreikninga sveitarfélaga koma sveitarfélög væntanlega til með að freista þess að halda rekstri A hluta þannig að hann verði innan við 100% af skatttekjum, þ.e. að skatttekjur dugi til að reka A hlutann. Eins og sjá má af yfirlitinu er gert ráð fyrir að A hluti hjá okkur fari um 2,7% fram yfir skatttekjur en það skýrist á því að til þurfa að koma framlög frá Aðalsjóði til tveggja B hluta fyrirtækja, Fráveitu og Íbúðasjóðs, vegna tapreksturs þeirra. Framlögin nema samtals rúmum 30 millj. króna. Stefnan þarf að vera sú að í framtíðinni nái þessi B hluta fyrirtæki að standa undir sér sjálf þannig að ekki þurfi að koma til framlaga af þessu tagi en um nokkurn tíma er fyrirséð að ekki verður hjá framlögum komist. Þegar reksturinn er tekinn saman, þ.e. A og B hluti, er gert ráð fyrir lítilsháttar rekstrarafgangi upp á um 50 þús. kr. Til samanburðar má geta þess að fjárhagsáætlun ársins 2002 gerir ráð fyrir hallarekstri að fjárhæð um 3,2 millj. króna. Fjárfestingar og framkvæmdir. Í ofangreindri töflu sést að til fjárfestinga er gert ráð fyrir að setja um 62,3 millj. króna. Þær skiptast þannig á einstaka sjóði: Stærstu framkvæmdaliðir ársins í gatnagerð og fráveitu. Gert er ráð fyrir fjárfestingum hjá Eignasjóði fyrir 38 millj. króna. Langstærstur hluti þeirrar fjárhæðar fer til framkvæmda við gatnagerð eða 20 millj. króna. Ráðist verður í endurnýjun Gránugötu og Tjarnargötu í samvinnu við Vegagerðina en þetta er gríðarstór framkvæmd sem við höfum beðið eftir lengi. Í sama útboði verður boðinn út stór verkþáttur hjá Fráveitunni en þar er um að ræða nýjan dælubrunn efst við Gránugötu og nýja meginlögn niður þá götu og hluta Tjarnargötu og Aðalgötu með bráðabirgðaútrás í sjó fram. Þegar þeirri framkvæmd er lokið verður engin fráveituútrás lengur í smábátahöfnina og við því endanlega búin að leysa okkar stærsta einstaka vandamál hvað losun skólps varðar. Kostnaður við fráveituframkvæmdir er áætlaður um 13 millj. króna þannig að samanlagt er gert ráð fyrir framkvæmdum við gatnagerð og fráveitu fyrir 33 millj. króna á árinu. Endurbætur á skóla- og íþróttahúsnæði. Á árinu er gert ráð fyrir að ljúka framkvæmdum við endurbætur skólahúsnæðisins við Norðurgötu. Er um að ræða fimmta og síðasta áfanga framkvæmda og óhætt að fullyrða að þegar verkinu lýkur stöndum við uppi með glæsilegt skólahúsnæði sem við getum verið stolt af. Er víst að það skapar góða umgjörð um það mikla og góða innra starf sem fram fer í skólanum í dag. Til endurbóta á sundlaug og íþróttahúsi verður varið 6 millj. króna en meginhluti þeirrar fjárhæðar fer væntanlega í það að koma upp aðstöðu til líkamsræktar. Verður því frestað enn um sinn að klára framkvæmdir við einangrun og ímúr klæðningu utanhúss. Framkvæmdir Hafnarsjóðs. Hjá Hafnarsjóði er gert ráð fyrir framkvæmdum fyrir um 26 millj. króna þar sem hlutur okkar verður rúmar 10 millj. króna. Ráðist verður í framkvæmdir við vesturkantinn í smábátahöfninni og einnig byggingu svokallaðrar Roaldsbryggju út frá Síldarminjasafninu auk þess sem dýpkað verður í smábátahöfninni. Metnaðarfull áætlun. Fjárhagsáætlun ársins er metnaðarfull hvað varðar framkvæmdir og rekstur á sama tíma og að því er stefnt, eins og verið hefur undanfarin ár, að ekki verði um verulega skuldaaukningu að ræða, heldur framkvæmt eins og kostur er fyrir eigið fé. Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að erfiðara reynist á hverju ári að ná þessum markmiðum vegna mjög aukins rekstrarkostnaðar við að sinna lögboðinni þjónustu án þess að skatttekjur séu að hækka í sama mæli. Eins og áður er getið er hægt að nálgast fjárhagsáætlun ársins og þriggja ára áætlun á bæjarskrifstofum og er hægt að fá nánari skýringar á þeim eftir óskum. Í lokin sendi ég góðar kveðjur til bæjarbúa með ósk um áframhaldandi gott samstarf á árinu í þeirri viðleitni að fegra og bæta bæinn okkar. Guðmundur Guðlaugsson bæjarstjóri
Lesa meira

Þorramót Snerpu í Boccia fór fram um helgina.

Hið árlega Þorramót Snerpu í Boccia fór fram s.l. laugardag í Íþróttahúsinu. Mótið er skipulag með þeim hætti að bæjarstjórnin keppir við íþróttamenn Snerpu og tóku 14 lið þátt í mótinu að þessu sinni, 5 frá bæjarstjórn og 9 frá Snerpu.Það er skemmst frá því að segja að bæjarstjórnin náði sér engan veginn á strik og lið Snerpu röðuðu sér í efstu sætin. Sigurvegarar mótsins voru Gísli Elíasson og Anna Kristinsdóttir en í öðru sæti urðu Hrefna Hermannsdóttir og Nanna Franklínsdóttir. Um kvöldið var svo haldið veglegt Þorrablót þar sem verðlaunaafhending fór fram. Þorrablótið var haldið í Bíósalnum og tókst með miklum ágætum en um 70 manns skemmtu sér þar fram eftir kvöldi. Að lokum tók Harmonikkusveitin við og lék fyrir dansi fram eftir nóttu.
Lesa meira

Stefnt að opnun skíðasvæðis um helgina.

Stefnt er að fyrstu almennu opnuninni á nýju skíðalyftunni laugardaginn 8. febrúar. Því miður er snjóleysið að hrjá okkur á neðra svæðinu og þess vegna ekki hægt að opna neðstu lyftuna. Brugðið verður á það ráð að moka Skarðsveginn upp að T-lyftu og verður þá hægt að nota hana sem ferju upp úr og renna sér síðan út í Bungulyftu. Í Bungunni eru aðstæður ágætar og nægur snjór til skíðaiðkunar. Nánari upplýsingar um aðstæður og opnunartíma verða á símsvaranum: 878-3399
Lesa meira

Ný brú yfir Ólafsfjarðarós vegna jarðgangaframkvæmda

Ákveðið hefur verið að hefja framkvæmdir við nýja brú yfir Ólafsfjarðarós nú í byrjun sumars. Samkvæmt upplýsingum Vegagerðarinnar hafa fyrstu skrefin þegar verið tekin og útboð vegna niðurrekstrarstaura verður auglýst þann 10. febrúar. Er reiknað með að vinna við að koma þeim niður geti verið lokið 31. maí. Útboð á brúnni sjálfri er áætlað að auglýsa 10. mars og í byrjun apríl eiga niðurstöður þess að liggja fyrir. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er ekki ósennilegt að framkvæmdir við brúnna geti hafist í lok maí eða um leið og fyrsta verkáfanganum er lokið.Því er ekki að neita að þetta eru mikilvægar og góðar fréttir fyrir Ólafsfirðinga og Siglfirðinga. Þessi brú er fyrsti áfangi að gerð ganganna sem allir hafa beðið eftir um langan tíma. Göngin og þá um leið nýja brúin opna óteljandi möguleika fyrir bæjarfélögin á Eyjafjarðarsvæðinu.Frétt af heimasíðu Ólafsfjarðarkaupstaðar
Lesa meira

Sandra Sigurðardóttir valinn íþróttamaður ársins 2002 á Siglufirði.

Í gær fór fram val á íþróttamanni ársins 2002 á Siglufirði. Athöfnin fór fram í bíósalnum og voru veitingar í boði Siglufjarðarkaupstaðar. Sandra Sigurðardóttir hlaut nafnbótina "Íþróttamaður ársins 2002 á Siglufirði" og er óhætt að segja að hún sé vel að titlinum komin. Sandra er einn af lykil leikmönnum í liði Þór/KA/KS í efstu deild kvenna og spilaði m.a. með tveimur landsliðum á síðasta ári, þ.e. landsliði U17 og U19 ára, og þótti standa með miklum ágætum. Auk þessa var hún valin besti markvörður í efstu deild í síðari umferð íslandsmótsins. Íþróttamenn einstakra greina voru jafnframt valdir og voru þeir eftirfarandi:Skíði:Stúlkur 13-16 ára - Salóme Rut KjartansdóttirDrengir 13-16 ára - Arnar Þór BjörnssonÍþróttir fatlaðra:Konur 17 ára og eldri - Hrafnhildur SverrisdóttirGolf:Drengir 13-16 ára - Jóhann Már SigurbjörnssonKarlar 17 ára og eldri - Ólafur Þór ÓlafssonBadminton:Drengir 13-16 ára - Arnar Þór BjörnssonKnattspyrna:Stúlkur 13 - 16 ára - Sandra SigurðardóttirDrengir 13 - 16 ára - Sigurbjörn HafþórssonKonur 17 ára og eldri - Ásdís Jóna SigurjónsdóttirKarlar 17 ára og eldri - Sasa Durasovic.
Lesa meira

Sandra Sigurðardóttir valinn íþróttamaður ársins 2002 á Siglufirði.

Í gær fór fram val á íþróttamanni ársins 2002 á Siglufirði. Athöfnin fór fram í bíósalnum og voru veitingar í boði Siglufjarðarkaupstaðar. Sandra Sigurðardóttir hlaut nafnbótina "Íþróttamaður ársins 2002 á Siglufirði" og er óhætt að segja að hún sé vel að titlinum komin. Sandra er einn af lykil leikmönnum í liði Þór/KA/KS í efstu deild kvenna og spilaði m.a. með tveimur landsliðum á síðasta ári, þ.e. landsliði U17 og U19 ára, og þótti standa með miklum ágætum. Auk þessa var hún valin besti markvörður í efstu deild í síðari umferð íslandsmótsins. Íþróttamenn einstakra greina voru jafnframt valdir og voru þeir eftirfarandi:Skíði:Stúlkur 13-16 ára - Salóme Rut KjartansdóttirDrengir 13-16 ára - Arnar Þór BjörnssonÍþróttir fatlaðra:Konur 17 ára og eldri - Hrafnhildur SverrisdóttirGolf:Drengir 13-16 ára - Jóhann Már SigurbjörnssonKarlar 17 ára og eldri - Ólafur Þór ÓlafssonBadminton:Drengir 13-16 ára - Arnar Þór BjörnssonKnattspyrna:Stúlkur 13 - 16 ára - Sandra SigurðardóttirDrengir 13 - 16 ára - Sigurbjörn HafþórssonKonur 17 ára og eldri - Ásdís Jóna SigurjónsdóttirKarlar 17 ára og eldri - Sasa Durasovic.
Lesa meira