Fréttir & tilkynningar

Jólabarnaball Siglfirðingafélagsins

Jólabarnaball Siglfirðingafélagsins verður haldið laugardaginn 27.des. í húsi KFUM við Holtaveg,jafnt fyrir börn sem og fullorðna,gott tækifæri fyrir Siglfirðinga í Reykjavík að hittast og ræða málin yfir kaffibolla.Siglfirðingar nær og fjær hvattir til að mæta.
Lesa meira

Rökleysuíviljun

Sjávarútvegsmál hafa mikið verið í umræðunni að undanförnu sem endranær en nú er það svokölluð línuívilnun sem hefur verið mest áberandi. Umræðan um þetta mál hefur verið með þvílíkum ólíkindum að ekki verður orða bundist. Línuívilnun gengur í stuttu máli út á það að þeir bátar sem byggja afkomu sína á línuveiðum fá ákveðna kvótaaukningu en nokkur hluti smábátaflotans er í þeirri stöðu. Það eru hins vegar ekki allir línubátar sem fá þessa aukningu heldur aðeins þeir sem láta beita línuna í landi þar sem það skapar meiri atvinnu heldur en þeir bátar sem hafa tekið upp þá tækni að beita með svokölluðum trektum, en þá "beitist" á línuna jafnóðum og hún er lögð í sjó. Þegar maður fer yfir þessi atriði í línuívilnunarmálinu þá verður maður satt að segja kjaftstopp. Það á semsagt að ívilna þeim aðilum sem stunda línuveiðar og beita línuna í landi og rökin eru þau að það skapi meiri atvinnu heldur en notkun á trektum. Mér er þá spurn hvort ekki sé hægt að ívilna þeim rækjuverksmiðjum á landinu sem handpilla rækju í stað þess að nota vélar, ja eða ívilna þeim fiskvinnslustöðvum sem handflaka og handfletja allan fisk, eða bara ganga alla leið og ívilna þeim sérstaklega sem engar vélar nota við fiskvinnsluna, hvort sem er á sjó eða í landi? Það mætti þá kannski útfæra þetta í landbúnaði líka og ívilna sérstaklega þeim sem handmjólka kýrnar. Á þessu er engin eðlismunur og hreint með ólíkindum að kjörnir fulltrúar þjóðarinnar séu að beita slíkri vitleysu sem rökum á þingi árið 2003. Fyrir utan það svo að í raun liggja engin skynsamleg rök fyrir því að það eigi að ívilna einhverri einni veiðiaðferð umfram aðrar og það er aðalatriði málsins. Umræða einstakra þingmanna um sjávarútvegsmál að undanförnu er með þeim hætti að mætti halda að hér væri ekki um að ræða fjöregg þjóðarinnar og okkar helstu útflutningsgrein heldur einhvern félagslegan jöfnunarsjóð sem óhætt sé að ráðskast með eftir því hvernig pólitískir vinda blása hverju sinni. Einstaka þingmenn halda ríkisstjórn Íslands í nokkurs konar gíslingu og hóta öllu illu ef þeirra fáránlegi málflutningur nær ekki fram að ganga og endar auðvitað með því að sjávarútvegsráðherra er knúinn til þess að setja fram þessa ómynd sem frumvarp um línuívilnun er. Hvað liggur að baki málflutningi háttvirtra þingmanna Kristins H. Gunnarssonar, Einars K. Guðfinnssonar og Einars Odds? Jú, þeir lofuðu þessu í kosningabaráttunni á Vestfjörðum og miðaldra húsmæður og smásalar af höfuðborgarsvæðinu samþykktu eitthvað í þessari líkingu á síðasta landsfundi Sjálfstæðisflokksins, líklega af því að þetta leit svo vel út á blaði! Þessir annars ágætu þingmenn sýna atvinnugreininni og vanda landsbyggðarinnar þvílíkt virðingarleysi með sínum málflutningi að hálfa væri nóg. Þingmenn virðast algerlega vera búnir að missa sjónar á því hvernig núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi er ætlað að virka og ganga fram í umræðunni með algerri óvirðingu við atvinnugreinina. Það er lágmarkskrafa að þingmenn allra flokka sýni þessari undirstöðuatvinnugrein þá virðingu að ekki sé ráðskast með einhverjar staðbundnar og kosningavænar útfærslur þegar einstaka poturum innan þingflokka þykir henta svo, sama hvar í flokki þeir standa. Þær útgerðir sem hafa aðlagað sig kerfinu hafa spjarað sig vel og í því umhverfi sem fiskveiðistjórnunarkerfið hefur skapað er innbyggð krafa um hagræðingu í greininni sem öllum er til góðs til lengri tíma, þó svo að undirritaður sé alls ekki í öllu sammála þessu kerfi sem hefur ýmsa áþreifanlega galla sem augljóslega þarf að laga.Frumvarp um línuívilnun er eitt það allra vitlausasta sem lagt hefur verið fram í sjávarútvegsmálum á þinginu á löngum tíma og er umhugsunarefni hvers konar hugmyndafræði verður til þess að menn veita þvílíkri endaleysu brautargengi. Undirritaður þekkir vel þann vanda sem margar sjávarútvegsbyggðir eiga við að glíma en það að beita sjávarútveginum, fjöreggi þjóðarinnar, sífellt sem einhvers konar félagslegu bótakerfi í samfélaginu líkt og landbúnaðarkerfinu er algerlega ófært og eru fjölmargar aðrar leiðir færar til að stuðla að jöfnuði í hinum dreifðu byggðum landsins. Ég hvet þingmenn til þess að íhuga málið vel og huga í alvöru að því á hvaða tímum þeir lifa og starfa. Línuívilnun er engin lausn á vanda þeirra byggða sem byggja afkomu sína á sjávarútvegi nema síður sé. Eftir Þóri Hákonarson
Lesa meira

Söfnun á úrgangi til endurvinnslu.

Á síðustu árum hefur orðið mikil þróun í úrgangsmálum, m.a. hvað varðar endurvinnslu og endurnýtingu. Þegar lög um úrvinnslugjald tóku gildi þann 1. janúar 2003 og úrvinnslusjóður var settur á laggirnar, var farið að leggja úrvinnslugjald á ákveðna vöruflokka til að skapa sem hagkvæmust skilyrði til meðhöndlunar úrgangs. Á næstu árum munu æ fleiri hagrænir hvatar verða teknir upp til að koma upp skilvirku fyrirkomulagi á söfnun og endurvinnslu. Settar hafa verið reglur um aukna flokkun úrgangs sem koma munu til framkvæmda á næstu árum. Það er skylda hvers sveitarfélags að fylgja eftir þessum reglum. Þá má búast við því að í framtíðinni verði settar enn frekari kröfur á þessu sviði og jafnvel að málaflokkurinn útheimti meiri kostnað úr sveitarsjóði. Sumir vöruflokkar eins og samsettar pappaumbúðir fyrir drykkjarvörur, bera skilagjald sem sveitarfélagið fær fyrir söfnun. Sú leið hefur verið farin hér að láta Knattspyrnufélagið safna fernunum fyrsta fimmtudag í mánuði og einnig er hægt að fara með þær í gám á bensínstöðvarplaninu. Úrvinnslusjóður sér um umsýslu úrvinnslugjalds og ráðstöfun þess. Hann skal með hagrænum hvötum koma upp skilvirku fyrirkomulagi á úrvinnslu úrgangs sem er tilkominn vegna vara sem falla undir lög um Úrvinnslusjóð.Sá úrgangur sem er flokkaður á Siglufirði í dag er:1. Samsettar pappaumbúðir þ.e. fernur undan ávaxtasöfum og mjólkFlytjandi flytur til Akureyrar til endurvinnslu erlendis.2. Spilliefni svo sem leysiefni, framköllunarvökvar, skordýraeitur, málning ofl. á að fara með niður í áhaldahús er flutt til Endurvinnslunnar á Akureyri.3. Hjólbörðum er safnað á gámasvæðinu og ÓK Gámaþjónusta sér um að flytja til endurvinnslu.4. Ökutæki sem eru skráð eftir 1988 bera skilagjald sem hefur verið innheimt áður með bifreiðagjöldum. Skila þarf ökutækinu á gámasvæðið og er fyllt út sérstakt eyðublað sem skila þarf á skoðunarstöð. 10.000 kr. eru greiddar fyrir ökutækið til skráðs eiganda. Starfsmenn áhaldahússins sjá um að tæma olíu og rafgeima af ökutækinu sem er flutt með brotajárni suður til Furu í Hafnarfirði.5. Skilagjaldskyldar umbúðir af drykkjarfernum eru gler og plastflöskur sem lagt er skilagjald á við innflutning eða framleiðslu. það er svo greitt til baka þegar þeim er skilað. Áldósirnar verða að nýjum dósum. Glerflöskurnar eru malaðar niður og notað í fyllingarefni. Plastflöskurnar eru einnig malaðar og notaðar í ýmis efni eins og flís fatnað.Annar úrgangur sem er flokkaður á Siglufirði en heyrir ekki undir lög um úrvinnslugjald eru1. Garðaúrgangi er safnað í bæjarlandinu og hann jarðgerður í Hólsdalnum. Einnota vörubretti og trjágreinar eru kurluð og blandað saman við garðaúrganginn og honum snúið reglulega. Við þetta jarðgerist hann og úr verður gróf molta sem gott er að nýta í trjábeð og til uppgræðslu.2. Dagblöðum og tímaritum er hægt að skila í gám á bensínstöðvarplaninu og er hann fluttur til Akureyrar til endurvinnslu erlendis.3. Rauði krossinn á Siglufirði tekur á móti notuðum fatnaði, heilum og hreinum. Setja þarf fötin í svartan plastpoka og binda fyrir.4. Apótekið á Siglufirði tekur á móti ónotuðum og útrunnum lyfjum.5. Kertum og kertaafgöngum er hægt að skila til Iðju fatlaðra Suðurgötu 4 þar sem þau eru brædd og búin til ný kerti.6. Brotajárni er safnað á gámasvæðinu og það flutt suður til Hafnarfjarðar sjóleiðina til endurvinnslu.Nánari upplýsingar gefur umhverfisstjóri bæjarins Arnar Heimir Jónsson í síma 695 3113
Lesa meira

Viðurkenning fyrir hönnun.

Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt og teiknistofa hans, Landslag ehf., fengu um helgina sérstaka viðurkenningu (special mention) fyrir hönnun fyrsta áfanga snjóflóðavarna á Siglufirði í evrópskri samkeppni á vegum arkitektasamtaka og arkitektaskóla á Spáni. Alls voru tæplega 500 verkefni send til keppninnar og 14 þeirra kepptu til úrslita í Barcelona. Höfundar verkanna kynntu þau fyrir 350 manna ráðstefnu og alþjóðlegri dómnefnd sem ákvað að tvö verk skyldu deila með sér sigurlaunum; Paolo Burgi frá Sviss fyrir gönguleiðir og útsýnisstaði við Locarno, og Catherine Mosbach frá Frakklandi fyrir grasagarð í Bordeaux. Siglufjarðarverkefnið fékk svo sérstaka viðurkenningu í þessari þekktu og virtu keppni landslagsarkitekta. Reynir Vilhjálmsson og Þráinn Hauksson, framkvæmdastjóri Landslags ehf., veittu viðurkenningunni viðtöku. Þeir segjast tæplega búnir að átta sig á því enn að verkefnið þeirra hafi komist í fremstu röð í keppninni. Árangurinn sé framar björtustu vonum og mikill heiður fyrir Landslag ehf. og íslenskan landslagsarkitektúr yfirleitt. Gefin verður út vönduð bók um keppnina og fjallað þar sérstaklega um verkefnin þrjú sem fengu verðlaun og viðurkenningu. Ýmis fagrit landslagsarkitekta í Evrópu hafa þegar óskað eftir að kynna Landslag ehf. og snjóflóðavarnirnar á Siglufirði. Það sagði ennfremur sína sögu að þrír af sex þátttakendum í hringborðsumræðum í lok evrópsku landslagsarkitektasamkomunnar í Barcelona viku sérstaklega að Siglufjarðar-verkefninu í máli sínu.Verðlaunin kallast Rosa Barba-European Landscape Prize og eru nú veitt í þriðja sinn. Snjóflóðavarnirnar sem hér um ræðir eru tveir leiðigarðar, Stóri-Boli og Litli-Boli, sem reistir voru neðan Jörundarskálar og Strengsgilja á Siglufirði á árunum 1998 og 1999. Nú er unnið að framkvæmd annars áfanga varnarvirkja á Siglufirði, þvergarða ofan byggðar.
Lesa meira

Góður árangur Siglfirðinga á fatahönnunarkeppni Grunnskólanna.

Sunnudaginn 9. nóvember var Fatahönnunarkeppni Grunnskólanna haldin í Kringlunni í Reykjavík. Frá Grunnskóla Siglufjarðar fóru 13 keppendur. Sjö stúlkur úr 8.bekk, tvær úr 9.bekk og fjórar úr 10.bekk. Bara það að þær voru valdar til að sýna flíkurnar sínar gerði þær allar af sigurvegurum.Verðlaun í keppninni voru í formi aukinna möguleika í framtíðinni og hlutu stelpurnar frá Siglufirði eftirfarandi verðlaun: Kjóll í fjöldaframleiðslu: Pálína Dagný Guðnadóttir úr 9.bekk. Þáttaka í Iceland Fashion Week í febrúar, þær fara sem hönnuðir: Sigurbjörg Hildur Steinsdóttir, 10.b. Sunna Lind Jónsdóttir, 10.b. Pálína Dagný Guðnadóttir, 9.b. Stefanía Regína Jakobsdóttir, 8.b. Þriðju verðlaun fyrir hár og förðun: Pálína Dagný Guðnadóttir, 9b.Frábær árangur hjá stelpunum og við óskum þeim öllum að sjálfsögðu til hamingju með árangurinn.
Lesa meira

Hákon prins og Mette Marit til Siglufjarðar

Hákon Noregsprins og eiginkona hans Mette Marit, sem ber nú barn þeirra undir belti, munu að öllum líkindum heimsækja Ísland í næsta sumar.Meðal þeirra viðburða sem ræddir hafa verið er möguleg heimsókn norður á Siglufjörð, í tilefni af 100 ára afmæli síldarsöltunar þar í bæ, en Norðmenn áttu stóran þátt í tilkomu síldarsöltunar á Siglufirði. Yrðu Hákon og Mette þá heiðursgestir síldarhátíðarinnar á Siglufirði, sem haldin er síðustu helgina í júlí. Vissrar óvissu gætir þó með það hvenær hjónin komast til Íslands og óljóst hvort heimsókn þeirra hitti á hátíðina þótt að því sé stefnt. Að sögn Örnólfs Thorssonar, skrifstofustjóra skrifstofu forseta Íslands, liggja nánari atriði, svo sem tímasetningar og dagskrá, enn ekki fyrir. Frétt af mbl.is
Lesa meira

Allir Siglfirðingarnir fóru í úrslit í fatahönnunarkeppni

Allir 13 nemendurnir úr 7., 8., 9. og 10. bekk í Grunnskóla Siglufjarðar sem tóku þátt í undankeppni fatahönnunarkeppni grunnskólanna komust í úrslit í keppninni, en alls komust 68 í lokakeppnina af öllu landinu. Siglfirðingarnir 13 sendu inn 23 hugmyndir í keppnina. Grunnskólar af öllu landinu taka þátt í hönnunarkeppninni, sem byggist á því að hanna og teikna föt. Fyrir úrslitakeppnina, sem verður í Kringlunni næsta laugardag, eiga nemendur svo að sauma fötin.Að sögn Kolbrúnar Aðalsteinsdóttur, sem stendur fyrir keppninni, bárust mörg hundruð teikningar að fötum frá skólum hvaðanæva af landinu. „Það er greinilega mikil gróska í fatahönnun á Siglufirði,“ sagði Kolbrún um þetta háa hlutfall teikninga frá Siglufirði í úrslitum. Hún sagði að teikningarnar þaðan hefðu almennt verið það góðar að ekki hefði verið hægt annað en nota þær allar.Það er Guðný Fanndal, kennari á Siglufirði, sem stóð að framlagi nemenda þaðan. Guðný sagði að mikill áhugi hefði verið á þessari keppni en þema hennar nú er málshátturinn „nýta þú mátt þótt nóg hafir“. Það eru því reglur varðandi saumaskapinn á fötunum að engin aðkeypt efni séu notuð. „Við erum þess vegna að sauma úr sturtuhengjum, gömlum gallabuxum og öðru sem okkur dettur í hug að nýta,“ sagði Guðný. Þess má geta að n.k. föstudag mun tveir þátttakendur frá Siglufirði, Sigurbjörg Steinsdóttir og Pálína Dagný Guðnadóttir koma fram í Íslandi í bítið á Stöð 2.Byggt á frétt á mbl.is
Lesa meira

Bæjarráð samþykkir tillögu að reglum fyrir úthlutun byggðakvóta

Á fundi bæjarráðs Siglufjarðar í dag var samþykkt tillaga að reglum um úthlutun byggðakvóta á Siglufirði. Tillagan verður lögð fyrir Sjávarútvegsráðuneytið og er undir ráðuneyti komið hvort hún verður samþykkt eða ekki.Tillagan er eftirfarandi:1. gr.Reglur þessar eru settar á grundvelli reglugerðar nr. 596/2003 um úthlutun á 1.500 þorskígildislestum til stuðnings sjávarbyggðum.2. gr.Í samræmi við 3. gr. reglugerðar nr. 596/2003 skal skipta veiðiheimildum milli einstakra fiskibáta sem skráðir eru í Siglufirði. Skal úthluta til einstakra aflamarks- og krókaaflamarksbáta hlutfallslega miðað við heildaraflamark þeirra í botnfiski, í þorskígildum reiknað, miðað við úthlutun til þeirra á grundvelli aflahlutdeilda í upphafi fiskveiðiárs 2003/2004. Við úthlutun skal heildaraflamark einstakra báta ekki aukast um meira en 100% miðað við úthlutun í upphafi fiskveiðiárs 2003/2004 og enginn bátur skal fá meira en 15 þorskígildistonn miðað við óslægðan fisk. 3. gr.Bátum sem úthlutað er byggðakvóta er skylt að leggja til þorskígildi að lágmarki til jafns við úthlutaðan byggðakvóta af eigin kvóta og skoðast móttekin umsókn sem staðfesting viðkomandi á því að það verði gert. Umsækjendum er heimilt að bjóða fram aukið hlutfall eigin kvóta en að ofan greinir og getur það haft áhrif á hlutfallslega úthlutun byggðakvótans til aukningar þrátt fyrir ákvæði 2. gr.4. gr.Afla samkvæmt 2. gr. og 3. gr. er skylt að landa til vinnslu í Siglufirði. Skal umsókn um byggðakvóta fylgja undirrituð staðfesting fiskverkunar um móttöku aflans til vinnslu. Öllum afla samkvæmt þessari grein skal aflað fyrir lok fiskveiðiársins.5. gr.Úthlutaður byggðakvóti er ekki framseljanlegur. Selji bátaeigendur eða leigja frá sér eigin kvóta á því fiskveiðiári sem þeir fengu úthlutað byggðakvóta skulu þeir skila úthlutuðum byggðakvóta í sambærilegu magni. Þeim kvóta sem þannig verður skilað inn skal þá úthluta að nýju.6. gr.Í lok fiskveiðiárs skulu þeir bátaeigendur sem fengu úthlutað byggðakvóta skila til sveitarfélagsins skýrslu um landaðan afla til vinnslu í því fiskverkunarfyrirtæki sem þeir tilgreindu sem samstarfsaðila og skal skýrslan staðfest af viðkomandi fiskverkun. Verði skýrslu ekki skilað eða ákvæðum reglna þessara um löndun afla til vinnslu í Siglufirði verði ekki fullnægt skulu viðkomandi bátar ekki eiga rétt á úthlutun byggðakvóta komi til nýrrar úthlutunar á nýju fiskveiðiári.Ef Sjávarútvegsráðuneyti staðfestir reglurnar verður auglýst eftir umsóknum innan skamms.
Lesa meira

Reynir Vilhjálmsson og Landslag ehf. nefnd til evrópskra verðlauna í landslagsar

Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt og teiknistofa hans, Landslag ehf., hafa verið nefnd til evrópskra verðlauna í landslagsarkitektúr fyrir hönnun fyrsta áfanga snjóflóðavarna á Siglufirði. Dómnefnd valdi 14 verkefni af alls 450, sem til álita komu, þar á meðal Siglufjarðarverkefnið. Verðlaunin kallast Barba Rosa-European Landscape Prize og eru nú veitt í þriðja sinn. Verðlaunaveitingin tengist sýningu og ráðstefnu á vegum arkitektasamtaka og arkitektaskóla í Barcelona og Katalóníu á Spáni. Tilnefndu verkefnin 14 verða sýnd í Barcelona 20. nóvember-11. desember nk. en ráðstefnan verður haldin dagana 27.–29. nóvember. Þar munu kynna höfundar kynna verk sín fyrir alþjóðlegri dómnefnd og nefndin tilkynnir að því loknu hvert þeirra hlýtur 1. verðlaun.Alþjóðleg viðurkenning af þessu tagi dregur athygli að því hvernig við Íslendingar bregðumst við óblíðum náttúruöflum með virðingu fyrir umhverfinu. Hún er vitanlega mikill heiður fyrir Landslag ehf. og íslenskan landslagsarkitektúr yfirleitt. Reyndar er sérstakt gleðilefni að þetta skuli gerast einmitt núna, á sama tíma og Landslag ehf. fagnar 40 ára samfelldum teiknistofurekstri Reynis Vilhjálmssonar. Snjóflóðagarðarnir á Siglufirði hafa vakið verulega athygli meðal fagfólks í hönnun erlendis. Þeir voru kynntir á hönnunarsýningu í Malmö árið 2002 fyrir milligöngu Form Ísland og um þá hefur verið fjallað í fagtímaritunum Landskab í Danmörku og Topos í Þýskalandi.Garðarnir, sem hér um ræðir, voru reistir neðan Jörundarskálar og Strengsgilja á Siglufirði á árunum 1998 og 1999. Þetta eru tveir leiðigarðar sem kallast Stóri-Boli og Litli-Boli. Nú er unnið að framkvæmd annars áfanga varnarvirkja á Siglufirði, þvergarða ofan byggðar.Framkvæmdasýsla ríkisins hafði umsjón með verkinu sem kostað er af Ofanflóðasjóði og Siglufjarðarbæ. Auk Reynis Vilhjálmssonar/Landslags komu Norges Geotekniske Institutt og Þorsteinn Jóhannesson, verkfræðingur á Siglufirði, að frumhönnun fyrsta áfanga varnarvirkjanna. Verkfræðistofan Hnit hf. annaðist verkhönnun garðanna. Línuhönnun hf. sá um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og eftirlit með framkvæmdum Héraðsverk annaðist byggingu garðanna en Bás á Siglufirði uppgræðslu þeirra.
Lesa meira

Útboð á viðbyggingu íþróttahúss - líkamsræktaraðstöðu.

Siglufjarðarkaupstaður hefur óskað eftir tilboðum í viðbyggingu íþróttahússins þar sem m.a. á að koma upp líkamsræktaraðstöðu. Tilboð verða opnuð þann 4. nóvember nk. og skal verkinu vera að fullu lokið 31. mars á næsta ári. Teikningar af fyrirhugaðri viðbyggingu og aðstöðu verða m.a. til sýnis í íþróttahúsinu.
Lesa meira