Úthlutun byggðakvóta á Siglufirði 2005.

Bæjarstjórn Siglufjarðar auglýsir hér með eftir umsóknum um byggðakvóta á Siglufirði fiskveiðiárið 2004/2005. Við úthlutun verður farið eftir neðangreindum reglum sem staðfestar hafa verið af Sjávarútvegsráðuneytinu. Skv. reglugerð nr. 596/2003 um úthlutun byggðakvóta er það Sjávarútvegsráðuneytið sem úthlutar byggðakvóta en viðkomandi sveitarfélagi er heimilt að gera tillögu að úthlutun.REGLUR VARÐANDI ÚTHLUTUN BYGGÐAKVÓTA Á SIGLUFIRÐI FISKVEIÐIÁRIÐ 2004/2005.Megintilgangur reglnanna skal vera að auka útgerð og vinnslu á fiski á Siglufirði og fjölga störfum. 1. Veiðiheimildum samkvæmt bréfi Sjávarútvegsráðuneytisins frá 6. desember 2004 skal úthlutað til einstakra aflamarksskipa og krókaaflamarksbáta, sem leggja upp afla sinn til vinnslu hjá fiskverkunarstöðvum á Siglufirði, samkvæmt nánara samkomulagi. Eingöngu skulu fiskiskip sem skráð eru á Siglufirði 31.12.2004 koma til greina við úthlutun aflaheimilda. Ekkert fiskiskip skal hljóta meira en 15 þorskígildislestir með þeirri undantekningu er fram kemur í reglu 2.1. Eftirstöðvum vegna 15 tonna ákvæðis skal skipta á milli fiskiskipa á grundvelli greinar 2.2.b. Ef bolfiskaflamark skips hefur minnkað frá úthlutun fiskveiðiársins 2004/2005 til 31.desember 2004 vegna framsals þá kemur það skip aðeins til greina við skiptingu 10% hlutarins sbr. c-lið 2.2. gr. Þeir aðilar sem fengu úthlutað byggðakvóta á síðasta fiskveiðiári og hafa ekki fylgt þágildandi reglum varðandi ráðstöfun byggðakvóta skulu ekki koma til greina við úthlutun nú.2. Byggðakvóta verður skipt þannig milli þeirra fiskiskipa er sækja um og fullnægja skilyrðum:2.1. 50 þorskígildistonn skulu skiptast milli skipa sem landað hafa úthafsrækju til vinnslu á Siglufirði á árinu 2004 í hlutfalli landaðs rækjuafla þeirra þar.2.2. Eftirstöðvum, 155 þorskígildistonnum skal skipt sem hér segir:a). 20% skal skipt jafnt á milli fiskiskipa, þó þannig að ekkert skip auki úthlutaðan kvóta um meira en 100%.b). 70% skal skipt á grundvelli úthlutunar veiðiheimilda í upphafi fiskveiðiársins 2004/2005.c). 10% byggðakvóta verður úthlutað í mars 2005. Um þann hluta geta sótt um fiskiskip sem ekki fá úthlutað byggðakvóta skv. reglum þessum og uppfylla ekki skilyrði um framsal sbr. 2.málsgr. reglu 1.d). Ef útgerðaraðili hefur ekki lögheimili á Siglufirði þann 31. desember 2004 skal úthlutun til viðkomandi fiskiskips skerðast um 50%. Eftirstöðvum vegna þessa ákvæðis skal skipta jafnt á milli fiskiskipa. 3. Öllum aðilum á Siglufirði sem úthlutað er byggðakvóta er skylt að leggja til aflaheimildir að lágmarki til jafns við úthlutaðan byggðakvóta og skoðast móttekin umsókn sem staðfesting viðkomandi á því að það verði gert. Skilyrði til úthlutunar byggðakvóta er að viðkomandi eigi ekki í vanskilum við Siglufjarðarkaupstað.4. Þeir aðilar sem úthlutað er byggðakvóta skulu leggja fram gagnkvæman samning við fiskvinnslu um löndun afla og vinnslu á Siglufirði. Öllum afla samkvæmt þessari grein skal landað fyrir lok fiskveiðiárs.5. Úthlutaður byggðakvóti er ekki framseljanlegur en heimilt er að skipta á milli tegunda. Minnki aflaheimildir fiskiskips sem hlýtur byggðakvóta á yfirstandandi fiskveiðiári vegna framsals skulu þær afsala sér sambærilegu magni af byggðakvótanum, sem úthlutað verður að nýju.6. Í lok fiskveiðiárs skulu útgerðir og fiskverkanir, sem fengið hafa byggðakvóta skila til sveitastjórnar skýrslu um landaðan afla til vinnslu í samningsbundnum fiskverkunarfyrirtækjum eða mótteknum afla frá útgerðum og skal skýrslan staðfest af viðkomandi samningsaðila. Verði skýrslu ekki skilað eða ákvæðum þessara reglna um löndun og vinnslu afla ekki fylgt skulu viðkomandi bátar og fiskverkanir ekki eiga rétt á úthlutun byggðakvóta komi til slíkrar úthlutunar.Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 þann 14. febrúar n.k. og ber að skila umsóknum fyrir þann tíma á bæjarskrifstofu. Umsóknum skal fylgja staðfesting á skráningu viðkomandi fiskiskips, kvótastöðu og annað er nauðsynlegt er skv.ofangreindum reglum. Nánari upplýsingar eru gefnar af bæjar – og skrifstofustjóra.